Geçmişten Bugüne Ülke İhlal Karneleri: ABD
Geçmişten Bugüne Ülke İhlal Karneleri: ABD
Elinizdeki bu çalışma, 20. yüzyılın başından itibaren küresel bir güç haline gelen ABD’nin dünya üzerindeki ihlallerini konu almaktadır. Soğuk Savaş döneminde “komünizm tehlikesi” söylemiyle Sovyetler Birliği ve ona yakın ülkeleri, Soğuk Savaş ve özellikle 11 Eylül sonrasında ise “terör tehlikesi” söylemi üzerinden İslam coğrafyasını hedef alan ABD’nin, ekonomiden hukuğa, siyasetten medyaya, kültür-sanattan sağlığa kadar hayatın her alanında gerçekleştirdiği ihlalleri raporumuzun sayfalarında ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz. Fakat önce bugüne kadar yaşanan sürece kısaca göz atmak yerinde olacaktır.
 
Sömürgecilik ile başlayan ve bugüne kadar devam eden süreç; medeniyetin, özgürlügün, refahın ve barışın temsilcisi olduğu iddiasındaki Batı’nın, insanlık tarihine kara birer leke olarak düşecek uygulamaları ile doludur. Bugün dünyada yaşanan sorunlar irdelendiğinde, büyük çoğunluğunun kaynağının söz konusu ülkeler olduğu görülecektir.
 
Dünya’nın en zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip kıtası Afrika’nın, bugün açlık yüzünden her gün binlerce insanın yaşamını yitirdiği bir kıtaya dönüşmesi, Batı’nın sömürge hareketinin sonuçlarından sadece biridir. Küresel sistemin siyasal, kültürel, ekonomik ve askerî politikalarıyla derin bir kaosa sürüklenen kıtada, salgın hastalıklar, açlık, kıtlık, insan ve organ kaçakçılığı sebebiyle her yıl milyonlarca insan ölmektedir.
 
Bu ülkelerin bir adım ötesindeyse, üretim potansiyelleri ve dinamik toplumsal yapılarıyla gelişmekte olan ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkeler de, küresel sistemin çıkarları doğrultusunda hareket eden kuruluşlar eliyle sürekli olarak dış müdahaleye maruz kalmaktadır. BM, NATO, UCM, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve küresel şirketlerin uygulamaları, canlı bir sosyo-ekonomik yapıya sahip olan bu ülkelerde yoksulluğun kalıcı hale gelmesine zemin hazırlamaktadır. Üretim ve istihdamın daraltılması, yatırımların yavaşlatılması gibi dayatmaların yanısıra, olumlu gidişatı baltalayacak siyasî krizler de yine bu kanallar aracılığıyla devreye sokulmaktadır.
 
Bu olumsuz şartlar mültecilik sorununu da beraberinde getirmekte, milyonlarca insan her yıl yaşamını sürdürebilmek adına vatanlarını terk etmek zorunda kalmaktadır. İşgal, ambargo, içsavaş, yoksulluk, salgın hastalık gibi küresel sistemin uygulamalarından kaynaklanan nedenlerle yaşam alanları yok edilen insanlar, mülteci olarak gittikleri Batılı ülkelerde ikinci sınıf insan muamelesi görmekte, ırkçı ve ayrımcı muamelelere maruz kalmakta ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermektedir.
2. Dünya Savaşı sonrasında sömürgelerinden çekilen Batılı devletler yerlerine bıraktıkları diktatörlük rejimleri ve bağlayıcı antlaşmalarla kıtadaki kazanımlarını sürdürecek zemini hazırlamıştır. Uzun yıllar boyunca destekledikleri diktatörleri, bugün “Arap Baharı” süreci ile tasfiye sürecine giren küresel sistem, Asya ve Afrika coğrafyasında kontrol alanlarını yeniden dizayn etme kaygısıyla hareket etmektedir.
 
Küresel sistem bu yöndeki politikalarını sürdürürken “insan hakları”, “demokrasi”, “özgürlük” gibi kavramlar üzerinden politika geliştirmekte, insan hakları örgütleri, sivil yapılanmalar, medya, kültür-sanat kurumları ve uluslararası merciler de bu doğrultuda kullanılmaktadır. Küresel aktörler, kendileri açısından tehdit olarak algılanan devletleri yine bu söylemlerle hedef almakta ve dünya kamuoyunda bu yönde bir algı oluşturmaya çalışmaktadır.
 
Hiç süphesiz hak ihlalleri her dönemde ve her coğrafyada yaşanagelmiştir. Ancak bu çalışmada, sınırları dışında etki gücüne sahip olan ve bu yönüyle küresel ölçekte dünya siyasetine yön veren devletler tercih edilmiştir. “Tarihten Bugüne Ülke İhlal Karneleri”nin amacı; medeniyetin, barışın ve özgürlüklerin temsilcisi olduğu iddiasındaki bu ülkelerin söylemlerinin gerçekliği test etmektir. Çalışmamızın, göz ardı edilen bu alanın tartışmaya açılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.
 
 
 
Kayıt Tarihi : 1 - 12 - 2014
Bu sayfa 11160 defa ziyaret edilmiştir.